Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος «basket.gr» αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 37, ΟΑΚΑ), και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 090068365, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2106813066, ηλεκτρονική διεύθυνση «www.basket.gr» και email «helbasket@basket.gr» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για διάφορους τομείς δραστηριότητας αυτής και να λαμβάνει χώρα επικοινωνία παντός ενδιαφερομένου με την Εταιρεία μας, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου «basket.gr» (εφεξής «Ιστότοπος»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους

Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1.1. Οι παρακάτω γενικοί όροι χρήσης ισχύον για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

 1.2. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του παρόντες όρους της ιστοσελίδας, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας.

 1.3. Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.

 1.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Έτσι ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθεί την επίσκεψη ή την χρήση στον Ιστότοπο τεκμαίρεται ότι αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνεί, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη ή την χρήση του Ιστοτόπου.

 1.5. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα σελίδα πάντοτε θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 2.1. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εν γένει ορθότητα.

 2.2. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη ή τον χρήστη.

 2.3. Ωστόσο, ο Ιστότοπός μας και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, φέρουν για τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή τον χρήστη από ή εξ αφορμής της χρήσης της.

 2.4. Ιδίως, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

 2.5. Εν γένει, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, το οποίο χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

 2.6. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών έλεγχο για την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς, ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους. Ο επισκέπτης ή χρήστης μεταβαίνει στις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη.

 2.7.Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΡΗΣΤΗ

 3.1. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου, ενώ αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 3.2.Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού.

 3.3.Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που ενδέχεται:

3.3α. Να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο,

3.3β. Να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,

3.3γ. Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Ε.Ο.Κ. ή τρίτων, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου, να εμποδίσει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της Ε.Ο.Κ. ή να παρακάμπτει τον έλεγχο της ταυτότητάς του από αυτούς,

3.3δ. Να εγκαταστήσει και προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσει και προωθήσει διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ε.Ο.Κ.

 3.3ε. Να εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού (virus) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

 3.3στ. Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

3.4. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 4.1. Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

 4.2. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθενται στον επισκέπτη ή χρήστη για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας.

 4.3. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς της προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου του Ιστοτόπου.

 4.4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη ή χρήστη, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι θα αναφέρεται η πηγή προελεύσεώς, οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και αφετέρου ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

 4.5. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της δικαιούχου ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων.

 4.6. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης ή χρήστης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση «helbasket@basket.gr».