Κανονισμοί και Δίκαιο

1.  Καταστατικό Ε.Ο.Κ. 2022

2. Κανονισμός Διατησίας Ε.Ο.Κ. 2022

3. Κανονισμός Εθνικών Ομάδων Ε.Ο.Κ 2022

4. Κανονισμός αντιντόπινγκ Ε.Ο.Κ. 2022

5. Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων ΕΟΚ 2022

6. Κανονισμός Αντιπροσώπων ΕΟΚ 2022

7. Κανονισμός Εγγραφών – Μεταγραφών ΕΟΚ 2022

8. Κανονισμός Ειδικής αδειοδότησης  ΕΟΚ 2022

9. Κανονισμός Προπονητών ΕΟΚ 2022

10. Κανονισμός Δεοντολογίας ΕΟΚ 2022

11. Πειθαρχικός Κανονισμός ΕΟΚ 2022