Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Κωδικοποίηση Καταστατικού.

Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας, της 31.3.2023 ( ή σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας της 1.4.2023) και αναφορικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΟΚ), προς διευκόλυνση των σωματείων μελών της Ε.Ο.Κ, παρέχεται συνημμένα το Κείμενο του καταστατικού, τροποποιημένο – συμπληρωμένο και κωδικοποιημένο  (με κόκκινο χρώμα επί των αλλαγών).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον καταστατικό της ΕΟΚ, τις ισχύουσες αθλητικές διατάξεις και τον Αστικό Κώδικα, η Ε.Ο.Κ προβαίνει σε τροποποίηση/συμπλήρωση του καταστατικού αυτής, προκειμένου α) να γίνει απλούστερα κατανοητό και πληρέστερο, β) να εισαχθούν διατάξεις αναφορικά με τα 3χ3 Πρωταθλήματα  & τα Πρωταθλήματα ηλεκτρονικού αθλητισμού (esports), γ) να συμπληρωθούν διατάξεις αναφορικά με την Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πρόσφατου εν ισχύ νόμου 5025/2023 και δ)  να έχει εν γένει πληρέστερη εναρμόνιση των θεμάτων της με τη σύγχρονη νομοθεσία (ν. 4603/2019, ν. 4639/2019, ν. 4726/2020, ν. 4809/2021 και ν. 5025/2023 ).