“Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις”

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ- τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ- ού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου
2 και της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι- κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη- μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα- σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί- ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός  του Υπουργείου Πολι- τισμού και Αθλητισμού»  (Α’ 7), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω- τερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ- βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι- τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυ- γενάκη» (Β’ 3099).
9. Την από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 15950/8.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από
9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δη- μόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διε- νέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επι- κράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 3
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνο- λο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφε- ρόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο- πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2020″