Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Οικονομικής Διεύθυνσης

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενο να αποστείλει το βιογραφικό της/του για την κάλυψη της θέσης του υπευθύνου οικονομικής διεύθυνσης & λογιστηρίου.

Θέση κάλυψης : Υπεύθυνος Οικονομικής διεύθυνσης

(πλήρους απασχόλησης)

Περιγραφή θέσης

Καθήκοντα:

 • Μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού και συμβουλευτική καθοδήγηση προς το Δ.Σ. για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη κινδύνων και αξιοποίηση ευκαιριών προς διασφάλιση της ανάπτυξής της ομοσπονδίας.
 • Διασφάλιση ορθότητας και τυπικότητας οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας
 • Κατάρτιση  και παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Εξαγωγή Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση τυχόν μεταβολών που προκύπτουν από τις αλλαγές στη νομοθεσία, σε σχέση με εκτελούμενες εργασίες και ενέργειες για την έγκαιρη εναρμόνιση της λειτουργίας της ομοσπονδίας με αυτές.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη των υφιστάμενων δυνατοτήτων των μηχανογραφικών συστημάτων  καθώς διερεύνηση νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να διασφαλίσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα.
 • Έλεγχος και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.
 • Διαχείριση και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την διαχείριση των χρηματικών αποθεμάτων , τον έγκαιρο προσδιορισμό αναγκών χρήσης κεφαλαίων  και εν γένει την απρόσκοπτη ροή διαθεσίμων για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών της ομοσπονδίας
 • Παρακολούθηση και ακριβής υλοποίηση του Budget (δαπανών – παγίων) με σκοπό την διερεύνηση και αποτύπωση των τυχόν μελλοντικών ταμειακών αναγκών ή αποθεμάτων της ομοσπονδίας (cash flow).

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης σε Οικονομικές Επιστήμες (εσωτερικού ή εξωτερικού)
 • Άριστη γνώση υπολογιστών και συναφών business software
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή σε Εφαρμοσμένη Λογιστική
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε υπεύθυνη θέση οικονομικής διαχείρισης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Αναλυτική σκέψη & μεθοδικότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 •  Προσαρμοστικότητα & ευελιξία
 • Διοικητικές, διαπραγματευτικές & επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 •  Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο hr@basket.gr με καταληκτική ημερομηνία την 1η Δεκεμβρίου 2021, προσθέτοντας ως θέμα στο email «*Ονοματεπώνυμο* – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης υπευθύνου Οικονομικής διεύθυνσης.