Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαφημιστικής Προβολής

Η «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» (Ε.Ο.Κ.), που εδρεύει στην Κηφισίας 37, Μαρούσι ΤΚ15123 – ΟΑΚΑ (τηλ. 210 6813066) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να προβληθούν οι δραστηριότητές του κατά τη διεξαγωγή του εντός έδρας επίσημου αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών την 28/11/2021 στη Θεσσαλονίκη, να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως την Τετάρτη 24/11/21 και ώρα 10:00.

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων οφείλει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται ως κάτωθι.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η διαφημιστική προβολή κατά τη διεξαγωγή του εντός έδρας επίσημου αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών την 28/11/2021 στη Θεσσαλονίκη.
 • Οι δυνατότητες προβολής είναι οι παρακάτω:
  • Προβολή στις διαφημιστικές πινακίδες led. Διάρκεια προβολής ~2,75 λεπτά. Κόστος προβολής: 3.500€ πλέον ΦΠΑ
  • Προβολή στις διαφημιστικές πινακίδες led. Διάρκεια προβολής ~5,5 λεπτά. Κόστος προβολής: 6.500€ πλέον ΦΠΑ
  • Επιδαπέδιο αυτοκόλλητο-κύκλος βολών (2 τεμάχια). Κόστος προβολής: 9.000€ πλέον ΦΠΑ
  • Επιδαπέδιο αυτοκόλλητο – ρακέτα  3Χ2m εντός αγωνιστικού χώρου (2 τεμάχια). Κόστος προβολής: 5.000€ πλέον ΦΠΑ
  • Επιδαπέδιο αυτοκόλλητο – baseline 3.8×1.6 εκτός αγωνιστικού χώρου (2 τεμάχια). Κόστος προβολής: 3.500€ πλέον ΦΠΑ
 • Σε όλα τα πακέτα προσφέρονται:
  • Hospitality
   • 4 προσκλήσεις για πακέτο ως 3.500€
   • 10 προσκλήσεις για πακέτο ως  6.500€
   • 20 προσκλήσεις για πακέτο ως 9.000€
   • 40 προσκλήσεις για πακέτα >9.000€ (συνδυαστικά led + αυτοκόλλητα)
  • Αποκλειστικότητα κλάδου
  • Reporting διαφημιστικής προβολής

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1. Παροχή διευκρινήσεων

Η Ε.Ο.Κ. θα δίνει στους ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας το αργότερο μέχρι μια (1) ημέρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Οι ερωτήσεις θα απευθύνονται και θα απαντώνται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail vlymper@basket.gr.

2.2. Γνώση συνθηκών & Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε οποιαδήποτε  περίπτωση με δικά τους  μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Κατά την υποβολή της προσφοράς προσδιορίζεται και είναι σαφές ότι ο κάθε συμμετέχων έχει ελέγξει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τυχόν παράγοντες ή κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η σύμβαση που θα καταρτισθεί, θα ξεκινήσει με την υπογραφή της και θα λήξει την 29/11/2021.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε καθαρή αξία, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Στο ανωτέρω κόστος προβολών δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές και οι εν γένει επιβαρύνσεις και παρακρατήσεις τρίτων, οι οποίες επιβαρύνουν τους διαφημιζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την δημιουργία των ψηφιακών αρχείων για τα αυτοκόλλητα και για τα Led spot. Το κόστος εκτύπωσης των επιδαπέδιων αυτοκόλλητων συμπεριλαμβάνεται στο  ανωτέρω κόστος προβολών

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κατά νόμο υπόχρεο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι δαχτυλογραφημένη και να μη φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες που μπορεί να προκαλούν σύγχυση) επί ποινή αποκλεισμού.

Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση ή θέτει ως όρο αναπροσαρμογή τιμής απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των ενδιαφερόμενων ή των νόμιμων εκπροσώπων της. Ανυπόγραφες προσφορές θα θεωρούνται άμεσα άκυρες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Ο.Κ. Κηφισίας 37, Μαρούσι ΤΚ15123 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση vlymper@basket.gr. Στην τελευταία περίπτωση θα αποστέλλεται e-mail επιβεβαίωσης λήψης εκάστης προσφοράς.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι Τετάρτη 24/11/21 και ώρα 10:00.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές, ο οποίες θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται ως άνω, δε θα γίνονται δεκτές και δε θα παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Κριτήριο ανακήρυξης των αναδόχων θα αποτελέσει η εμπορική πολιτική της Ομοσπονδίας, με σεβασμό στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας με υφιστάμενους χορηγούς καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων, που θα πρέπει να αρμόζει με το αξιακό σύστημα του αθλητισμού. Σε περίπτωση υποβολής ίδιου ύψους οικονομικών προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξή των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί μετά από επιλογή που θα γίνει αποκλειστικά από την Ε.Ο.Κ. κατά την ελεύθερη κρίση της.

Αθήνα 17/11/2021

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Λιόλιος