Κεντρικό μενού
Κατηγορίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για LED

Η «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» (Ε.Ο.Κ.), που εδρεύει στην Κηφισίας 37, Μαρούσι ΤΚ15123 – ΟΑΚΑ (τηλ. 210 6813066) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα ανάλογα μέσα και τεχνογνωσία καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, τεχνολογίας LED/SMD μήκους το ελάχιστο 42 μέτρων, και ύψους το ελάχιστο 0,90 μέτρα, κατά τη διεξαγωγή του εντός έδρας επίσημου αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών την 28/11/2021 στη Θεσσαλονίκη.

Η Ε.Ο.Κ. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως την Παρασκευή  19/11/21 και ώρα 10:00.

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων οφείλει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται ως κάτωθι.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η μίσθωση, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, τεχνολογίας LED/SMD μήκους το ελάχιστο 42 μέτρων, και ύψους το ελάχιστο 0,90 μέτρα, κατά τη διεξαγωγή του εντός έδρας επίσημου αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών την 28/11/2021 στη Θεσσαλονίκη.
 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την παροχή του ηλεκτρονικού συστήματος διαφημιστικής προβολής, οι απαιτούμενες υπηρεσίες που απαιτούνται  ορίζονται στο παράρτημα Α της παρούσης.
 • Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος στο συνολό τους. Πιο συγκεκριμένα  θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής πολλαπλών ή και διαφορετικών μηνυμάτων, είτε αυτά είναι κινούμενα είτε σταθερά, είτε σε  συνδυασμό των δύο προηγούμενων και σε οποιαδήποτε διάσταση/ανάλυση απαιτηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερής αναφοράς του χρόνου προβολής των διαφημιστικών μηνυμάτων, των διαφημιζομένων εμπορικών εταίρων και συνεργατών της Ε.Ο.Κ
 • Η επιλογή των διαφημιζομένων, το περιεχόμενο των προβολών, οι χρόνοι προβολής τους και τα έσοδα εξ αυτών, ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ε.Ο.Κ. κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση αυτής.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1. Παροχή διευκρινήσεων

Η Ε.Ο.Κ. θα δίνει στους ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας το αργότερο μέχρι μια (1) ημέρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Οι ερωτήσεις θα απευθύνονται και θα απαντώνται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail vlymper@basket.gr.

2.2. Γνώση συνθηκών & Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε οποιαδήποτε  περίπτωση με δικά τους  μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Κατά την υποβολή της προσφοράς προσδιορίζεται και είναι σαφές ότι ο κάθε συμμετέχων έχει ελέγξει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και τυχόν παράγοντες ή κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η σύμβαση που θα καταρτισθεί, θα ξεκινήσει με την υπογραφή της και θα λήξει την 29/11/2021.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε καθαρή αξία, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Στο προσφερόμενο τίμημα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει υπόψη να συμπεριλάβουν   το επιχειρηματικό κέρδος, τις κάθε είδους αμοιβές σε προσωπικό και τρίτους, τις υπέρ αυτών ασφαλιστικές εισφορές, τις δαπάνες τους, την εκτέλεση των εργασιών και την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα, τα τέλη, τις εισφορές και τις εν γένει επιβαρύνσεις τρίτων και λοιπές παρακρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το τελικό συμβατικό τίμημα, προκύπτει από την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κατά νόμο υπόχρεο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι δαχτυλογραφημένη και να μη φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες που μπορεί να προκαλούν σύγχυση) επί ποινή αποκλεισμού.

Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση ή θέτει ως όρο αναπροσαρμογή τιμής απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει την υπογραφή των ενδιαφερόμενων ή των νόμιμων εκπροσώπων της. Ανυπόγραφες προσφορές θα θεωρούνται άμεσα άκυρες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Ο.Κ. Κηφισίας 37, Μαρούσι ΤΚ15123.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι Παρασκευή 19/11/21 και ώρα 10:00.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές, ο οποίες θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται ως άνω, δε θα γίνονται δεκτές και δε θα παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα αποτελέσει η ποιότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των λειτουργικών χαρακτηριστικών και των προσφερόμενων υπηρεσιών στο σύνολό τους, σε συνάρτηση με το χαμηλότερο προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα. Σε περίπτωση υποβολής ίδιου ύψους οικονομικών προσφορών, καθώς και ποιοτικών στοιχείων από τους συμμετέχοντες, η ανάθεση της Συμβάσεως θα πραγματοποιηθεί μετά από επιλογή που θα γίνει αποκλειστικά από την Ε.Ο.Κ. κατά την ελεύθερη κρίση της.

Αθήνα 16/11/2021

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Λιόλιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

 • Τεχνολογία LED: (3 in 1 SMD)
 • Ανάλυση pixel: pixel pitch 16 (ελάχιστο)/P10 (Ιδανικό)
 • Διάταξη pixel: Συμμετρική (Ελάχιστο)/Ασύμετρη (Ιδανικό)
 • Συνολικό μήκος συστήματος: 42 μέτρα (ελάχιστο)
 • Ύψος πινακίδων: 0,9m ελάχιστο /  1,0m μέγιστο
 • Οριζόντια γωνία προβολής: 120 μοίρες (ελάχιστο) 140 μοίρες (Ιδανικό)
 • Κάθετη γωνία προβολής: 80 μοίρες (ελάχιστο) 140 μοίρες (Ιδανικό)
 • Συχνότητα προβολής εικόνας: 2850Hz (ελάχιστο) / 3920Hz (Ιδανικό)
 • Φωτεινότητα: 5500 Nits ελάχιστο
 • Ευρωπαϊκή λειτουργία τάσης: 220v
 • Πιστοποιητικά λειτουργίας-ασφαλείας: CE και EMC

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ταυτόχρονη προβολή διαφορετικών μηνυμάτων  ανά τμήμα.
 • Ταυτόχρονη προβολή σταθερών, κινούμενων ή  σε συνδυασμό μηνυμάτων.
 • Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών λιστών προβολής (Pre match,1st Period κ.α.)
 • Δυνατότητα Ρύθμισης φωτεινότητας.
 • Βασική και βοηθητική μονάδα διαχείρισης (Main & Back Up Unit).
 • Βασική και βοηθητική λειτουργία του συστήματος (Main & Back Up Signal).
 • Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών μηνυμάτων και προβολής τους σε περίπτωση βλάβης (Prestore Picture).
 • Δυνατότητα αναφοράς προβολής χορηγών μετά το πέρας του αγώνα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μεταφορά και τοποθέτηση του συστήματος.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία του δοκιμαστικά το ελάχιστο 30 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
 • Προγραμματισμός, δημιουργία λίστας προβολής των χορηγών το ελάχιστο 5 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
 • Τεχνική υποστήριξη με άμεση αποκατάσταση βλάβης εάν παρουσιαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του αγώνα και προγραμματισμός των λιστών προβολής των χορηγών εάν αυτό χρειαστεί.
 • Δημιουργία αναφοράς προβολής χορηγών μετά το πέρας του αγώνα.
 • Απομάκρυνση του συστήματος και επαναφορά του χώρου στην αρχική του κατάσταση μετά το πέρας του αγώνα.